Bezkompromisowa jako???

Wyznajemy zasad? nie r??b drugiemu co Tobie niemi??e.

Dlatego Bombilla to najlepsze jako??ciowo komponenty, niespotykane na rynku ze wzgl?du na masow? dost?pno??? ta??szych zamiennik??w ?? My z nich nie korzystamy. I korzysta? nie b?dziemy!

Nasze butelki pochodz? z lokalnej huty w po??udniowej Polsce, produkowane s? bez u??ycia szkodliwych dodatk??w, spe??niaj? wszystkie normy UE.  Butelki zdobione s? w pobli??u huty z u??yciem bezpiecznych i certyfikowanych farb.

Bombilla spe??nia najbardziej surowe normy co potwierdzaj? niezale??ne badania produktowe przeprowadzane w najlepszych polskich i europejskich laboratoriach.