Slazen?? pouze ovocem

Odkud poch??z???? na??e jedinečn?? p??????rodn???? sladidlo?


P??????rodn???? cukr je z????sk??v??n speci??ln????mi fyzik??ln????mi metodami, pouze ze  skutečn??ho ovoce:

  • Bez pou??it???? enzym??.
  • Chemicky neupraven??.
  • Obsahuje dokonale vyv????en?? spektrum sacharid??.
  • 100 % zdrav??.
  • Bez konzervačn????ch l??tek pou??????van??ch p??i v??rob???? cukru / sladidel.
  • Bez lepku.


V????te jak?? sladidla m????ete naj????t v jin??ch slazen??ch n??poj????ch? Co se k jejich p??????prav???? pou??????v??? U?? jen četba jejich popisk?? by n??s m????la vystra??it.
Cukr ????? je krystalick?? rafinovan?? l??tka z????skan?? z cukrov?? t??tiny nebo cukrov?? ??epy, kterou zp??sob v??roby p??iprav????  o jej???? nutričn???? hodnotu. B????l?? cukr je nep??irozen??, pr??myslov???? vyr??b????n??, chemick?? potravina.
Aspartam E951 ????? velmi popul??rn????, ale bohu??el rakovinotvorn?? a dosti toxick??.
Sacharin E954 - rakovinotvorn??.
Cyklam??t sodn?? E952 - zak??zan?? v USA, zvy??uje riziko du??evn????ch a t????lesn??ch poruch.
Acesulfam K E950 ????? lidsk?? metabolismus jej neum???? zpracovat, t????lo jej neum???? p??etvo??it na ??iviny.