Yerba Mate

Cesm????na paraguaysk?? ( Ilex paraguariensis )

Roste divoce v Ji??n???? Americe mezi rovnob??????kami 12° a 33° j. ??. na ??zem????  Argentiny, Chile, Peru, Braz????lie a Paraguaye. Prvn???? plant????e, kter?? existuj???? dodnes , zalo??ili jezuit??, kte?????? p??i??li z Evropy do Paraguaye v 17. stolet????.

N??lev se p??ipravuje z nakr??jen??ch, usu??en??ch a speci??ln???? upraven??ch list?? a v????tviček t??to rostliny. Indi??ni kmene Guarani pili odvar z cesm????ny ze zdravotn????ch d??vod?? ji?? v p??edkolumbovsk?? ????e. I v dne??n???? dob???? je tato v??jimečn?? rostlina velmi v??znamnou souč??st???? kultury n??rod?? Ji??n???? Ameriky. Je tam stejn???? popul??rn???? jako v Evrop???? klasick?? čaj.

V na??em n??poji pou??????v??me origin??ln???? a zcela p??????rodn???? extrakt z t??to magick?? rostliny!