Yerba Mate

Cesm?na paraguaysk?? ( Ilex paraguariensis )

Roste divoce v Ji??n? Americe mezi rovnob???kami 12° a 33° j. ??. na ??zem?  Argentiny, Chile, Peru, Braz?lie a Paraguaye. Prvn? plant????e, kter?? existuj? dodnes , zalo??ili jezuit??, kte??? p??i??li z Evropy do Paraguaye v 17. stolet?.

N??lev se p??ipravuje z nakr??jen??ch, usu??en??ch a speci??ln? upraven??ch list?? a v?tviček t??to rostliny. Indi??ni kmene Guarani pili odvar z cesm?ny ze zdravotn?ch d??vod?? ji?? v p??edkolumbovsk?? ????e. I v dne??n? dob? je tato v??jimečn?? rostlina velmi v??znamnou souč??st? kultury n??rod?? Ji??n? Ameriky. Je tam stejn? popul??rn? jako v Evrop? klasick?? čaj.

V na??em n??poji pou???v??me origin??ln? a zcela p???rodn? extrakt z t??to magick?? rostliny!